• +91 184-4064022
  • magnusbiotech@gmail.com, info@magnusbiotech.in

MAGNUS BIOTECH & PHARMACEUTICALS (HERBAL DIVISION)

BRAND NAME COMPOSITION PACK  
MAGLIV SYP Liver Tonic   200 ml  
Kalmegh + Punarava + Makoy + Bhringraj + Kutki + Bhumyamla + Kasni + Arjuna + Loh Bhasam
APPE SYP Digestive Enzyme  200 ml  
Saunf + Saunth + Pipal + Kalimirch + Amla + Pudina + Chitamool + Amaltas + Azwain + Kalanamak
FEMAG SYP Uterine Tonic  200 ml  
Ashoka Chaal + Nagkeshar + Nagarmotha + Jeera + Khus + Daruharidra + Deodar + Lodhra + Shatavari + Badi Elaichi + Manjith
B-FIT SYP Antioxidant Syp 200 ml  
Ashwagandha + Shatavari + Vidari + Tulsi + Giloi + Amla + Kaunch + Shilajeet Sudh + Pippli + Aloe Vera
KUFMAG SYP Cough Syp with Honey 100 ml  
Adulsa + Tulsi + Mulethi + Soonthi + Kantkari + Pushkarmool + Bhairangi + Levang + Kakrasinghi + Pipel + Sat Pudina + Kapur + Honey
SPRINT OIL Pain ( Ortho) Oil 60 ml  
Mahanarayan oil + Nilgiri Oil + Kapur + Satpudina + Sat Azwain + Mahavishgarbh oil + Dalchini oil + Turpentine oil + Til oil
UROMAG SYP UTI,Poor Kidney function syp, Kidney stones 200 ml  
Sudh shilajeet+Shwet parpati+Moolishar+Saindha Namak+Sajjikhar+Punernava+Khas+KhusKhus+Iks+Varun Chaal+Kulatha+Pashan Bhed+Palashpushp+Lajaloomool+Makoi+Kakri Beej+Daruharidra
SOFT 'n' SHINE Hair oil Anti Dandruff & hair revitalizer oil 100 ml  
Amla+Brahmi+Neem+Bhringraj+Jatamansi+Mehndi+Varun bark+Karanj Beej+Nagarmotha+Gulab+ChAgar+Tagar+Talis Patra +Coconut oil + Til oil
MAGLIV TABLET Liver Tonic   ( HDPE Bottle) 60 Tab  
UROMAG TABLET UTI, Poor Kidney function Tablets 10*10  
STAYLONG TABLET General weakness, Low immunity, Stamina  30 Tab